o       ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS

Zaimki wskazujące przymiotne

 

Zaimek wskazujący przymiotny poprzedza rzeczownik, do którego się odnosi i z którym zgadza się w liczbie i rodzaju. Wyklucza on zarazem użycie rodzajnika i zaimka dzierżawczego.

 

 

 

Masculin

 Féminin

Singulier

Ce,

Cet(w przypadku rzeczowników zaczynających się od spółgłoski lub „h” niemego)

Ce pantalon

Cet homme

Cette

 

Cette robe

Cette orange

Pluriel

Ces

Ces pantalons

Ces hommes

Ces

Ces robes

Ces oranges

 

 

Exemple :

Ces jupes sont très jolies.          (te spódniczki są bardzo ładne)

Cette robe est trop large.          (ta sukienka jest zbyt szeroka)

Cet homme, c’est son mari.     (ten mężczyzna to jej mąż)

Qu’est ce tu fais ce soir ?         (co robisz tego wieczoru ?)

 

Formy podstawowe zaimków wskazujących przymiotnych mogą ulec wzmocnieniu przez partykuły ci i ; partykuły te stoją po rzeczowniku, od którego są oddzielone łącznikiem. Wskazują na położenie względem mówiącego, bliższe (-ci), lub dalsze(-là). Położenie to można ujmować fizycznie (jako usytuowanie w przestrzeni), bądź metaforycznie:

 

Exemple:

 

Cet élève-ci                 Ten uczeń              

Cet élève-                 tamten uczeń