Wzory listów formalnych i oficjalnej korespondencji elektronicznej

       

STRONA G£ÓWNA

 

 

 

 

 

WYPOWIED PISEMNA

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

Zad 1 – krótki tekst u¿ytkowy

Jak wygl¹da ta czêœæ egzaminu?

   » Pocztówka

   » Wiadomoœæ

   » Mail & sms

   » Og³oszenie

   » Ankieta

 

Zad 2 – d³u¿szy tekst u¿ytkowy

   » List prywatny

   » List formalny

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Jak wygl¹da ta czêœæ egzaminu?

   » Opowiadanie

   » Rozprawka

   » Opis

   » Recenzja

 

DODATKOWO:

 

  » Interpunkcja

          » æwiczenie

  » Francuski jêzyk pisany

 

 

Poni¿ej znajdziesz wzory listów dotycz¹cych komunikacji w ró¿nych oficjalnych sytuacjach:

 

      Edukacja

               1. Proœba o informacje na temat kursów wakacyjnych

               2. Zapytanie o organizacjê wymiany miêdzyszkolnej

      Poszukiwanie pracy

               3. Kandydatura na stanowisko sekretarki (e-mail)

               4. List motywacyjny

      Korespondencja handlowa i s³u¿bowa

               5. Proœba o przes³anie oferty (e-mail)

               6. OdpowiedŸ na proœbê o ofertê (e-mail)

     

 

1. Proœba o informacje na temat kursów wakacyjnych

Sercretariat de l’Université Bordeaux

Cours d’été pour étrangers

146, rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex France

 

D¹brówka, le 5 mai 2007  

    Mesdames, Messieurs,

 

    J’aimerais suivre, au mois d’octobre prochain, un cours de français pour étrangers dans votre université. Je voudrais savoir s’il y a encore des places dans le cours intensif de 4 semaines. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir des informations sur les modalités et les dates limites d’inscription, le descriptif du contenu des cours et les tarifs ainsi que les possibilités d’hébergement à Bordeaux.

 

    Par avance, je vous remercie et je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes sentiments distingués.

 

                      Krzysztof Pa³ka

 

2. Zapytanie o organizacjê wymiany miêdzyszkolnej

 

Lycée Jean Mermoz
717, avenue Jean Mermoz
34060 Montpellier Cedex 2

 

 Cracovie, le 14 septembre 2005

 

    Monsieur le Proviseur,

 

    Je réprésente la classe de seconde au Lycée Sienkiewicz de Cracovie et je recherche une possibilité d’un échange scolaire entre les élèves polonais et français. Je me permet de vous solliciter un échange avec les élèves du même âge dans votre lycée.

 

    Notre classe apprend le français comme première langue étrangère et un tel échange nous permettrait de tester nos connaissances dans la communication réelle. Nous sommes aussi très curieux de la culture de votre pays et de votre région. De notre côté, nous sommes prêts à accueillir volontiers un groupe de vos élèves. Le programme de séjour que nous leur proposons comprend une visite guidée des villes proncipales de Pologne (Varsovie, Cracovie, Wroc³aw...) ainsi qu’une préparation commune d’un spectacle de théâtre.

 

    Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Proviseur, l’expression de mes sentiments distingués.

 

                           Katarzyna Kowalska

 

3. Kandydatura na stanowisko sekretarki (e-mail)

 

Objet : Candidature pour le poste de secretaire

 

    Monsieur le Directeur,

 

    En référence à votre offre d’emploi parue le 5 mai 2007 sur le site www.xyz.fr, je me permet de vous adresser ma candidature. Vous trouverez ci-joint mon CV et ma lettre de motivation.

 

    Dans l’attente de votre réponse, acceptez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

                          Laura Chianti

 

 4. List motywacyjny

 

Yves Rocher Polska Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 1/3

04-190 Warszawa

 

 

Warszawa, le 12.04.2007.

V/Ref. : 046-DC

Objet : Candidature au poste de directeur commercial

 

 

    Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,

    Votre annonce publiée sur votre site internet a suscité mon plus grand intérêt.

    Depuis longtemps, votre entreprise est le leader sur le marché des cosmétiques en France et  elle a connu cette année une forte croissance de ses ventes en Pologne.

    Pendant quinze ans j'ai travaillé dans le service des ventes à l'échelle nationale pour une société polonaise. Je souhaite désormais intégrer une structure ayant une activité internationale.

    Ma spécialisation dans le secteur ainsi que mes qualités relationnelles et une bonne connaissance de langues étrangères
vous seront profitables. Votre poste de directeur commercial m'offrirait en outre la possibilité de mettre en oeuvre mes compétences dans un contexte nouveau.
 

    Je reste à votre disposition pour un entretien et  je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

 

                                         Marek Sieradzki

 

5. Proœba o przes³anie oferty (e-mail)

 

    Bonjour,

 

    J’ai consulté la page web de votre entreprise et je suis vivement intéressée par vos produits. J’aimerais savoir plus sur votre offre actuelle. Je vous prie donc de m’envoyer des informations nécessaires.

 

    Dans cette attente, veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération

 

                           Anne Legrand

 

6. OdpowiedŸ na proœbê o ofertê (e-mail)

 

Objet: Dépliant

 

    Madame,

 

    En réponse à votre demande, nous vous faisons parvenir ci-joint notre dépliant. Vous y trouverez toute la gamme de nos produits ainsi que les prix et les conditions de paiement. Pour les produits de l’année 2006, vous pouvez obtenir un rabais de 10%. Nous assurons une livraison dans le délais de 3 jours ouvrés au maximum.

 

    Espérant que notre offre retiendra votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations les meuilleures.

 

                   Paul Richard

                   Responsable des ventes

                   UNOBIT SA

Powrót